Obchodné podmienky

Objednávka

Uverejnený tovar na našich stránkach si môžete objednať on-line priamo na našom internetovom obchode, alebo v prípade väčšieho odberu, formou e-mailu na adrese: obchod@tympany.sk. Ak objednávate formou e-mailu, je potrebné uviesť číslo výrobku, množstvo, priložiť súbor s obrázkom alebo popisom potlače a vašu presnú adresu s telefónnym číslom.

V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo na telefónnom čísle 0915751436, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

Povinnosti predávajúceho

Našim zákazníkom sa zaväzujeme dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a kvalite, v kúpnej cene ktorá je platná v deň odoslania objednávky.

Tovar, ktorý predávame na našom internetovom obchode vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Zároveň však nezodpovedáme za:

  • poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi;
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Povinnosti kupujúceho

Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje:

  • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
  • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Cena a platobné podmienky

Ceny uvedené na našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Pri tovare uvádzame cenu bez DPH a aj cenu s DPH v EUR. (V cene je už započítaná aj potlač produktu, pokiaľ nie je uvedené inak.)

K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení obchodných podmienok.

Faktúra - daňový doklad, je po zaúčtovaní platby zasielaná v elektronickej forme (PDF súbor) emailom. Elektronická faktúra spĺňa všetky podmienky vyžadované platnými zákonmi SR. Papierovú formu faktúry zasielame výlučne na požiadanie.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota tovaru je závislá od našich skladových zásob a skladových zásob našich dodávateľov, najneskôr do 10 pracovných dní (ak je tovar dostupný u našich dodávateľov materiálu).
Našou snahou je zrealizovať Vašu objednávku v čo najkratšom možnom čase, zvyčajne nie viac ako 5 pracovných dní.

V prípade, že Vami požadované množstvo a druh tovaru (uvedené v objednávke) nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, budeme Vás kontaktovať s návrhom riešenia.

V deň keď bude zásielka vyexpedovaná, budete o tom informovaní prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého i opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci prostredníctvom prepravných spoločností Slovenská pošta, a. s., alebo kuriérska spoločnosť DPD.

Dopravné náklady

Všetky objednávky budú dodané prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej spoločnosti DPD. V prípade záujmu o osobný odber treba uvedenú možnosť označiť pri objednávaní tovaru. K odberu budete vyzvaní e-mailom. Tovar si môžete prevziať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.

Výška poštovného závisí od Vami zvoleného spôsobu dopravy, od spôsobu platby a tiež od hmotnosti objednávky.

Pri platbe na dobierku sa vždy účtuje manipulačný poplatok 1,00 €.

Všetky vyššie uvedené ceny poštovného sa vzťahujú na dopravu v rámci Slovenskej republiky. Cena a forma dopravy mimo územia SR je upravovaná osobitne po dohode kupujúceho s predávajúcim.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku najneskôr do 24 hodín písomne e-mailom na adresu: obchod@tympany.sk. Pri stornovaní objednávky je povinný uviesť presné číslo objednávky.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu, a to písomne e-mailom na adresu obchod@tympany.sk. Pri odstúpení od zmluvy je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Kupujúci je prevzatý tovar povinný na vlastné náklady zaslať späť na adresu predávajúceho. Tovar musí byť predajcovi vrátený neporušený v nepoškodenom pôvodnom obale. V opačnom prípade je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu škody spôsobené na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné v prípade ak bol tovar dekorovaný vlastným - kupujúcim dodaným motívom.

Predávajúci sa v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu (zníženú o prípadné plnenia vyplývajúce zo stavu vráteného tovaru) v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Reklamácia tovaru

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese obchod@tympany.sk, pričom náklady spojené s doručením hradí kupujúci.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.
Reklamáciu nemožno uplatniť na dekorovanie tovaru (na kvalitu motívu) ktorý si dodával kupujúci. Jedná sa hlavne o farebnosť potlače, kvalitu obrázku a pod.

Zasielanie noviniek prostredníctvom e-mailu

Každý zaregistrovaný zákazník je automaticky prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu. V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, uveďte to hneď pri registrácii, resp. nás o tom informujte e-mailom na adrese obchod@tympany.sk.

Vernostný program

Informácie ohľadom vernostného programu sú dostupné v tejto sekcii.

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vasedarceky.sk sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.