Vae dar?eky

Ponúkame výrobu a predaj reklamných a dar?ekových predmetov pre všetkých zákazníkov. Od ve?kých firiem a po jednotlivcov. Môete si zvoli? rozmanité druhy produktov, na ktoré vám potla?íme ?oko?vek. Môe to by? fotografia, logo, symbol, text alebo venovanie.

Všetky práce sa snaíme vykonáva? v krátkych dodacích lehotách, vo vysokej kvalite a primeraných cenách. U všetkých produktoch je potla? u zapo?ítaná v cene, pokia? nieje pri produkte uvedené inak.

Obrázky nám zasielajte v ?o najvyššej kvalite a rozlíšení. Vo vä?šine prípadoch neodporú?ame rozlíšenie obrázka nišie ako 2000 pixelov na šírku. Viac informácií nájdete v sekcii pre minimálne rozmery obrázkov.

Predtým ne uskuto?nite prvú objednávku, odporú?ame si pre?íta? inštrukcie pre objednanie.